Clive Caldwell Air Ace

Clive Caldwell
Clive Caldwell
112 Squadron
112 Squadron
Barry Edstein, Jean Caldwell, Bruce Watson at Clive Caldwell Air Ace launch
Barry Edstein, Jean Caldwell, Bruce Watson at Clive Caldwell Air Ace launch
Clive Caldwell
Clive Caldwell
Jean Caldwell at the Clive Caldwell Air Ace launch
Jean Caldwell at the Clive Caldwell Air Ace launch
Jean Caldwell at the Clive Caldwell Air Ace launch
Jean Caldwell at the Clive Caldwell Air Ace launch
  • Clive Caldwell
  • 112 Squadron
  • Barry Edstein, Jean Caldwell, Bruce Watson at Clive Caldwell Air Ace launch
  • Clive Caldwell
  • Jean Caldwell at the Clive Caldwell Air Ace launch
  • Jean Caldwell at the Clive Caldwell Air Ace launch
1 of 6